GNIAZDO: "Carcassonne" - zasady

Carcassonne
- zasady -



Cel gry

    Gracze układają mapę średniowiecznej krainy z kwadratowych elementów planszy. Na drogach, łąkach, w miastach i klasztorach stawiają swoich osadników. Zajęte obiekty przynoszą punkty - raz w trakcie rozgrywki, gdy zostaną ukończone, a powtórnie po jej zakończeniu. Zwycięża osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.


Rozszerzenia

    Opis dotyczy pierwszej tj. "średniowiecznej" wersji "Carcassonne". Istnieje jeszcze wydanie "Myśliwi i zbieracze" ("Hunters and Gatherers") osadzone w motywach prehistorycznych. Pierwsze wydanie wzbogacono o zbiór rozszerzeń, które przede wszystkim dodają nowe elementy planszy. Znajduje to odbicie w nieznacznie zmienionych zasadach punktowania. Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych zestawów:

    Zasady przedstawione w niniejszym tekście łączą wszystkie wymienione powyżej rozszerzenia. Brak dowolnego z nich skutkuje jedynie brakiem tej czy innej opcji podczas punktacji. Nawet w podstawowej wersji w "Carcassonne" gra się bardzo przyjemnie! Elementy planszy przedstawiono na odpowiednich rysunkach.


Początek gry

    Każdy z graczy otrzymuje siedmiu zwykłych osadników, jednego dużego (liczony jako dwóch zwykłych), budowniczego i świnkę. Jeżeli używa się rozszerzenia "River" to na początku należy wyłożyć kawałki mapy z rzeką - źródło rzeki (góra) jako pierwszy, potem losowo pozostałe, a na końcu jezioro. W przeciwnym wypadku na stole kładzie się pojedynczy element startowy. Pozostałe kawałki mapy należy potasować/wymieszać i położyć w zasięgu ręki koszulkami do góry (zakryte).


Rejestracja punktów

    Podstawowe wydanie gry zawiera planszę służącą do oznaczenia bieżącej liczby punktów każdego z graczy. Namalowano na niej drogę podzieloną na 51 ponumerowanych pól. Gracze używają dodatkowego, ósmego pionka osadnika do zaznaczenia zdobytych punktów przesuwając go wzdłuż drogi. Do rozszerzenia "Inns and Cathedrals" dołączono karty 50/100 oznaczające przekroczenie pierwszej bądź drugiej pięćdziesiątki punktów.


Runda

    W ciągu kolejki gracz wykonuje szereg czynności. Rozpoczyna od wyłożenia nowego elementu planszy. Następnie może na nim postawić jeden pionek. Jeżeli położenie kawałka mapy ukończyło budowę jakiegoś obiektu, to jego właściciel otrzymuje punkty, a postawione na obiekcie pionki wracają do graczy.


Nowy fragment mapy

    Gracz losuje element planszy i pokazuje przeciwnikom. Następnie dokłada go do mapy zachowując jej ciągłość. Elementy można dowolnie obracać (byle nie koszulką do góry!). Krawędzie łąk muszą stykać się z krawędziami łąk innych elementów. Podobnie krawędzie miast. Jeżeli do krawędzi dobiega droga, musi dochodzić również do stykającej się krawędzi sąsiedniego kawałka. Nowy element musi łączyć się z wyłożonymi wcześniej co najmniej jedną krawędzią (a nie tylko rogami!). Na ogół gracz ma kilka możliwości położenia nowego elementu i wybiera tę, która najbardziej mu odpowiada. W rzadkich przypadkach, jeżeli nie można w żaden sposób dopasować elementu do planszy, należy go odrzucić, a gracz traci kolejkę.


Pionek

    Kiedy gracz uzupełni już planszę, może na nowym elemencie położyć jeden pionek. Do wyboru są następujące rodzaje pionków:

    Poza graczem wykładającym nowy kawałek planszy nikt inny nie ma i nie będzie miał możliwości postawienia na nim pionka. Rozstawionych pionków nie przesuwa się ani nie przestawia na inne pola.


Punktacja kompletnych obiektów

    Jeżeli przyłożenie nowego elementu planszy zakończyło budowę obiektu (klasztoru, drogi, miasta) to po ewentualnym przyłożeniu pionka następuje zliczenie punktów. Punkty otrzymuje właściciel ukończonego obiektu, czyli gracz, który umieścił w nim osadnika. Może się okazać, że obiekty z początku oddzielne w wyniku przykładania kolejnych kawałków mapy zostaną połączone w jeden. Wtedy może znaleźć się w nich więcej niż jeden osadnik. Właścicielem takiego obiektu jest gracz, który umieścił w nim więcej osadników. W przypadku remisu wszyscy gracze o największej liczbie osadników na obiekcie otrzymują punkty. Trzeba pamiętać, że duży osadnik liczy się jako dwóch zwykłych.

    Pionki z kompletnych obiektów zdejmuje się z planszy. Powracają do graczy i mogą być ponownie wykorzystane. Pionki ustawione na łąkach pozostają na planszy aż do końca gry.


Obiekty

    Obiekty pojawiające się na mapie "Carcassonne" są kompletne bądź niekompletne. Ich granice opisano poniżej. Właściciele otrzymują punkty po przyłożeniu kawałka mapy kończącego budowę obiektu.

    Obiekty niekompletne oprócz opisanych powyżej ograniczeń są jeszcze otoczone zewnętrznymi krawędziami planszy.


Oblężenie

    Jeżeli element miasta znajdzie się obok elementu przedstawiającego oblężenie przez heretyków, to miasto uważa się za oblężone. Element z oblężeniem nie musi znajdować się w obrębie miasta. Zmienia się wtedy punktacja miasta i otaczających go łąk. Rolnicy wspierają oblężone miasto, dlatego granicząca z nim łąka przynosi więcej punktów właścicielowi. Pionek postawiony w oblężonym mieście może z niego uciec poprzez klasztor. Jeżeli element klasztoru sąsiaduje z elementem przedstawiającym oblężenie (graniczy z nim bokiem lub rogiem), to na końcu swojej kolejki gracz może zabrać z planszy swój pionek z tego miasta.


Punktowanie

    Jak już wspomniano są dwa rodzaje punktowania. Obiekty kompletne przynoszą punkty w momencie ukończenia, niekompletne oraz łąki dopiero po zakończeniu rozgrywki. Punkty otrzymują zawsze właściciele obiektu, czyli gracze, którzy umieścili w nim najwięcej osadników. W przypadku jednakowej liczby osadników punkty należą się wszystkim remisującym graczom.


1. Obiekty kompletne


2. Obiekty niekompletne


Towary

    Gracz, który położył element kończący budowę miasta zawierającego elementy ze znakami towarów (wina, zboża lub tkanin), otrzymuje odpowiedni żeton za każdy symbol towaru znajdującego się w murach miejskich. Nie musi przy tym być właścicielem miasta. Zostaje uznany za najlepszego handlowca w kompletnym mieście. Poza tym punktacja kompletnych miast przebiega normalnie. Po zakończeniu rozgrywki gracz posiadający najwięcej żetonów z poszczególnymi towarami otrzymuje 10 punktów. Kategorie towarów rozstrzyga się osobno, a więc gracz posiadający najwięcej żetonów każdego rodzaju otrzymuje w sumie 30 punktów.


Budowniczy

    Pionek budowniczego umożliwia wyłożenie jednego dodatkowego elementu planszy w ciągu rundy. Jeżeli gracz dołoży element do obiektu (drogi lub miasta), na którym stoi budowniczy, może natychmiast wylosować nowy element i dołożyć go do planszy. Ten proces jest możliwy tylko raz na rundę i nie może być powtarzany niczym reakcja łańcuchowa! Zarówno na pierwszy, jak i na drugi wyłożony element można postawić pionek. Punktacja za kompletne obiekty i zdejmowanie z nich pionków odbywa się osobno dla każdego elementu. Zatem możliwa jest sytuacja, kiedy po dołożeniu pierwszego elementu zostanie ukończony obiekt, budowniczy zdjęty z planszy i postawiony ponownie na nowym elemencie.


Królowie

    Na początku gry elementy przedstawiające króla i króla rozbójników kładzie się obok planszy. Ktokolwiek skończy budowę pierwszego miasta lub drogi dokładając ostatni ograniczający je element otrzymuje odpowiednio kartę króla lub króla rozbójników. Nie trzeba przy tym być właścicielem obiektu. Jeżeli później zostanie ukończony inny obiekt (miasto lub droga) składający się z większej liczby elementów, kompletujący je gracz przejmuje odpowiednią kartę (króla lub króla rozbójników). Po zakończeniu rozgrywki właściciel karty króla otrzymuje po jednym punkcie za każde kompletne miasto. Podobnie właściciel króla rozbójników dostaje jeden punkt za każdą kompletną drogę.


Rzuć okiem na elementy planszy.




Przejdź do opisu "Carcassonne".

Przejdź do strony głównej GNIAZDA.

Przejdź do listy wszystkich opisanych gier.